Menu

Informacja o projekcie

ADV GENETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy
ADV GENETICS Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej.”
Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0025/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2019 r. – 31.05.2022 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 245 747,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 172 022,90 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim oraz czeskim.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:
- wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
- wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2); - promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

Opolskie dla Rodziny

ADV GENETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Wzrost efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie ADV GENETICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Nr projektu: RPOP.03.04.00-16-0017/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

III Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 03.04 - Efektywność energetyczna MŚP

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2020 – 31.10.2021

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 870 745,91 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 460 150,27 PLN

Celem realizacji projektu jest wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa ADV Genetics Sp. z o.o.

Zakładanymi rezultatami realizacji projektu będzie oszczędność energii cieplnej i końcowej w przedsiębiorstwie, spadek emisji gazów cieplarnianych oraz produkcja energii elektrycznej i cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE.
Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, wybudowanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE, poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, zmodernizowany pod kątem energetycznym budynek.

Opolskie dla Rodziny

ADV GENETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. "Inwestycja w środki trwałe w celu wdrożenia innowacji w firmie
ADV GENETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ."
Nr projektu: RPOP.02.01.03-16-0012/20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 02.01 - Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 02.01.03 - Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 442 500,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 283 200,00 PLN

Celem głównym projektu jest wdrożenie do produkcji nowego preparatu chemicznego, o innowacyjnej recepturze, dedykowanego branży rolniczej do czyszczenia maszyn i elementów maszyn mających bezpośredni kontakt z nieprzetworzoną żywnością i glebą. Wdrożenie to nastąpi dzięki inwestycji w nowoczesny sprzęt i wyposażenie stanowiące linię produkcyjnorozlewniczą.

Efektem stworzonej innowacyjności procesowej oraz zakupionego sprzętu pozwalającego na wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu będzie:

  • dostarczenie do użytkowania środka pozwalającego na mycie maszyn i ich części mających kontakt z nieprzetworzoną żywnością;
  • zaoferowanie na rynku łagodnego skutecznego środka nie powodującego uszkodzeń elementów gumowych, lakieru;
  • zabezpieczenie nowoczesnych, często kosztownych, maszyn rolniczych przed nadmiernym zużyciem;
  • oszczędność czasu oraz środków finansowych związane z wysoką wydajności preparatu;
  • umożliwienie szybkiego powrotu maszyn do pracy bez ryzyka miejscowego skażenia gleby;
  • obniżenie kosztów produkcji (przejście z outsorsingu na produkcję własną);
  • większa kontrola nad procesem produkcji umożliwiające zachowanie parametrów.
Opolskie dla Rodziny
Europejskie Fundusze Rzeczpospolita Polska Opolskie Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
Opolskie dla Rodziny